Privacybeleid

Algemeen

Als gerechtsdeurwaarderskantoor gaat Modero voortdurend aan de slag met vertrouwelijke informatie en gaan we daar met de grootste omzichtigheid mee om. De bescherming van uw persoonsgegevens staat voor ons centraal en we willen daarbij alle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (meestal GDPR genoemd) en toepasselijke wetgeving naleven. Om u zo volledig mogelijk te informeren vindt u in dit privacybeleid alle informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen, waarom, hoe en hoe lang. We informeren u ook over  uw rechten en hoe u ons kunt contacteren.

Modero One heeft als bemiddelingsplatform een aantal specifieke doelstellingen. De belangrijkste doelstelling is om mensen die structurele financiële moeilijkheden hebben te beschermen tegen oplopende gerechtskosten. Bovendien zorgt Modero One er voor dat schuldhulpverleners zoals het OCMW of het CAW op de hoogte worden gebracht van de financiële moeilijkheden zodat zij aangepaste hulp en bijstand kunnen verlenen.

Om de doelstellingen van het Modero One bemiddelingsplatform te kunnen bereiken is het noodzakelijk om persoonsgegevens van u te verwerken. In de eerste plaats willen we een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van uw financiële situatie. Hiervoor raadplegen we zo veel mogelijk relevante bronnen om een zo juist mogelijk beeld te krijgen. Op deze manier kunnen we nagaan welke oplossing het best bij uw situatie past. Daarnaast zullen we ook schuldeisers en gerechtsdeurwaarders verwittigen van uw financiële moeilijkheden. Zo willen we vermijden dat zij aparte procedures opstarten en gerechtskosten maken die uw financiële problemen vergroten. Met het OCMW en het CAW wisselen we ook voortdurend uw gegevens uit. Zo kunnen ook deze schuldhulpverleners u helpen. 

Belangrijk: Modero One zal uw persoonsgegevens enkel verwerken en doorgeven als u hiervoor uw expliciete toestemming geeft. Dit privacy beleid heeft net als doel u correct en volledig te informeren zodat u goed geïnformeerd kan beslissen of u toestemt of niet. Enkel wanneer u uw toestemming aan ons geeft zal het Modero One bemiddelingsplatform u kunnen verder helpen.

1. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens?

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens

MODERO GERECHTSDEURWAARDERS ANTWERPEN NV
Mechelsesteenweg 203
B-2018 ANTWERPEN
RPR Antwerpen 0474.215.974

Data Protection Officer: RYKEN Tom (privacy@modero.be)

2. Waarom verzamelt Modero via Modero One persoonsgegevens?

Modero is een gerechtsdeurwaarderskantoor en heeft om deze reden bepaalde taken en bevoegdheden die in artikel 519 van het Gerechtelijke Wetboek beschreven staan. Specifiek voor Modero One zal Modero zich vooral bezighouden met:

 • zorgen voor de minnelijke inning van schuldvorderingen  (artikel 519, § 2, 5° ger. W.);
 • optreden als minnelijk schuldbemiddelaar en als schuldbemiddelaar in het kader van de collectieve schuldenregeling (art. 519, § 2, 10° ger. w.);
 • optreden als bemiddelaar in familiezaken en als bemiddelaar in het kader van alternatieve geschillenbeslechting (art. 519, § 2, 11° ger. w.);
 • verrichten van vaststellingen (art. 519, § 1, 2° ger. w.);
 • uitvoeren van solvabiliteitsonderzoeken (art. 519, § 2, 14° ger. w.) ;
 • opstellen en afleveren van vermogensrapporten (art. 519, § 2, 14° ger. w.);
 • melden van dreigende insolvabiliteit van de schuldenaar aan de opdrachtgevende schuldeiser (art. 519, § 3 ger. w.);
 • de schuldenaar inlichten van de mogelijkheden die collectieve schuldenregeling biedt (art. 519, § 3 ger. w.);
 • te streven, in de mate van het mogelijke, naar de minnelijke oplossing van geschillen (art. 519, § 4 ger. w.).

Modero One heeft als bemiddelingsplatform tot doel om mensen met structurele financiële moeilijkheden te beschermen en door te verwijzen naar de gepaste schuldhulpverlening. Hiervoor moeten we eerst diepgaand uw financiële situatie onderzoeken. Pas wanneer we een volledig beeld hebben van uw inkomsten en uitgaven, van welke schulden u heeft, hoe oud deze schulden zijn, wie uw schuldeisers zijn, wat uw gezinssituatie is, en zo voort, kunnen we een passende oplossing of traject voorstellen.

Daarom doen we een diepgaande beoordeling van uw solvabiliteit. We willen u ook verder helpen door uw schuldeisers en de gerechtsdeurwaarders op de hoogte te brengen van de financiële situatie waarin u zich bevindt. De reden hiervoor is dat wij hen voorstellen om de schuldvordering toe te voegen aan het unieke dossier dat u bij ons heeft. Hierdoor zal u één afbetalingsplan kunnen bekomen voor al de gekende schulden. De schuldeisers en gerechtsdeurwaarders stellen we voor dat zij, gelet op uw financiële situatie, niet zelf nog aparte procedures zullen opstarten zodat hier geen bijkomende kosten uit kunnen voortkomen. Ook kunnen schuldeisers en gerechtsdeurwaarders ons laten weten dat er nieuwe schulden zijn ontstaan. Zo kunnen we blijven nagaan hoe we u het best kunnen helpen.

Modero One kan als bemiddelingsplatform uw gegevens ook doorgeven aan schuldhulpverleners. Wanneer uit de beoordeling van uw solvabiliteit blijkt dat het aangewezen is dat een OCMW of een CAW u bijstaat om uw situatie te verbeteren, geven we hen uw gegevens door zodat zij de juiste, aangepaste hulp kunnen geven. Het OCMW en CAW zal ons ook laten weten hoe de schuldhulpverlening loopt. Zo blijven we op de hoogte van de inspanningen die worden geleverd en weten wij dat de bescherming die u geniet omdat er slechts één uniek dossier ten aanzien van u bestaat verder mag blijven lopen.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Modero en waarom?

A. De persoonsgegevens die u met ons deelt
In de eerste plaats vragen we u uw naam, voornaam, e-mailadres en gsm-nummer mee te delen. Modero One registreert deze contactgegevens. Uw e-mailadres en gsm-nummer worden gebruikt om u te contacteren telkens we informatie voor u hebben. Meestal zenden we deze informatie zowel via e-mail als via sms. Op deze manier vergroten we de kans de informatie u effectief bereikt. Wanneer een mededeling bijvoorbeeld te lang is om per sms te verzenden, zullen we deze alleen naar uw mailadres verzenden.

Na goedkeuring van dit Privacybeleid vragen we u zich te registreren met uw elektronische identiteitskaart. Wij lezen daarbij de gegevens van uw elektronische identiteitskaart (e-ID) uit. We gebruiken uw e-ID om er zeker van te zijn dat u deze aanvraag doet voor uzelf omdat u als enige over de combinatie e-ID met geldige pincode beschikt. De verkregen gegevens hebben we nodig om te kunnen onderzoeken of we u kunnen helpen via het bemiddelingsplatform.

Ook de financiële gegevens die u ons meedeelt, zoals bijvoorbeeld wie uw schuldeisers zijn, de bedragen en samenstelling van hun vorderingen, uw bankrekeningnummer, uw inkomsten en hoe u deze verwerft zullen we verwerken.  Deze gegevens hebben we nodig om een correct beeld te krijgen op uw financiële situatie om op basis hiervan te bepalen hoe we u het best kunnen helpen.
Modero zal deze persoonsgegevens ook gebruiken om haar solvabiliteitsbeoordelingen te verbeteren door ze accurater te maken.  

B. De persoonsgegevens die wij verzamelen
Een eerste stap in de zoektocht naar een gepaste oplossing is het bepalen van uw financiële situatie. Op basis van de gegevens die we via het uitlezen van uw e-ID hebben bekomen zullen we een opzoeking van uw rijksregisternummer doen in het Rijksregister van de natuurlijke personen. Deze opzoeking leert ons heel wat, behalve identificatiegegevens zoals naam, voornaam, geboorteplaats en –datum, geslacht, nationaliteit en huidig adres (hoofdverblijfplaats). We kennen daardoor ook de samenstelling van uw gezin, uw burgerlijke staat,  uw beroep en een historiek van adressen. Mocht u in aanmerking blijken te komen om geholpen te worden door het Modero One bemiddelingsplatform is uw unieke identificatie noodzakelijk om uw uniek dossier te creëren en ervoor te zorgen dat u toegang krijgt tot uw uniek dossier.

Vervolgens zullen we een opzoeking doen in het Centrale Bestand van Beslagberichten (CBB). De volledige naam voor het CBB is het Centrale Bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Deze databank verzamelt alle informatie aangaande het beslag, de delegatie, de overdrachten en de collectieve schuldenregelingen ten aanzien van personen. Gerechtsdeurwaarders mogen in de uitoefening van hun opdrachten deze databank raadplegen. Zo kunnen ze te weten komen welke schuldeisers er via welke gerechtsdeurwaarders beslag hebben gelegd op uw roerende of onroerende goederen en wat de grootte van hun vordering is. Ook wanneer u al beschermd wordt door een collectieve schuldenregeling, komen we dat op deze manier te weten.

Om het beeld op uw financiële situatie zo scherp mogelijk te krijgen kunnen we ook online als naar aanleiding van een bezoek ter plaatse relevante gegevens die bijdragen tot een solvabiliteitsbeoordeling registreren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het type woning, de staat van de woning etc. Met uw akkoord gaan we ook na of u in onze systemen nog gekend bent in andere dossiers en hoe deze dossiers zijn verlopen (zijn er betalingen in gebeurd, welke bedragen werden er betaald, over welke tijdsspanne werd er afbetaald, welke uitvoeringsmaatregelen werden er genomen).

Modero One registreert bovendien alle financiële gegevens (rekeningnummer, rekeningeigenaar, bedrag,…) wanneer u een betaling uitvoert aan Modero.

Modero zal deze persoonsgegevens ook gebruiken om haar solvabiliteitsbeoordelingen te verbeteren door ze accurater te maken.

C. De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden
Modero ontvangt persoonsgegevens van opdrachtgevers, andere gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners.

Van de opdrachtgevers ontvangen wij alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken van de gerechtsdeurwaarder (Ger. Wetboek artikel 519). Dit zijn voornamelijk identificatiegegevens (naam, adres, contactgegevens), vordering- en contractgegevens, alsook onderliggende gegevens die nodig zijn om uw vragen of betwistingen te beantwoorden.

Van andere gerechtsdeurwaarders ontvangen we eveneens identificatiegegevens (naam, adres, contactgegevens), en de gegevens die te maken hebben met de openstaande vorderingen waarvoor zij een opdracht hebben ontvangen. Het bedrag van de openstaande schuld, de samenstelling van de vordering, de gegevens van de schuldeiser en de stappen die de gerechtsdeurwaarders reeds heeft ondernomen worden aldus meegedeeld. Het is ook mogelijk dat de gerechtsdeurwaarders diens inschatting van uw solvabiliteit aan ons meedeelt.

Ook van schuldhulpverleners kunnen we persoonsgegevens ontvangen. Zij kunnen ons uw leefsituatie en financiële situatie laten weten en de maatregelen die zij nemen of hebben genomen in de uitoefening van hun taak om u een menswaardig leven te laten leiden.

Modero zal deze persoonsgegevens ook gebruiken om haar solvabiliteitsbeoordelingen te verbeteren door ze accurater te maken.

4. Welke persoonsgegevens geven we door, aan wie en waarom?

A. Doorgifte aan de opdrachtgever
Modero is gebonden aan een informatieplicht tegenover zijn opdrachtgever, maar de organisatie hanteert strikt het proportionaliteitsbeginsel. Zo wordt enkel de globale solvabiliteitsinschatting van de betrokkene meegedeeld en niet de verschillende gegevens en resultaten die tot deze inschatting heeft geleid.

B. Doorgifte aan de advocaat/raadsman
Wanneer een opdrachtgever beroep doet op een advocaat zal Modero de gegevens die relevant zijn voor de uitoefening van de opdracht van de advocaat aan deze doorgegeven (bijvoorbeeld contract, factuur, vonnis e.d.).

C. Doorgifte aan de gerechtsdeurwaarders
Voor de uitoefening van de doelstellingen van het Modero One bemiddelingsplatform worden er ook persoonsgegevens doorgegeven aan andere gerechtsdeurwaarders. Daarin moet een onderscheid worden gemaakt tussen gerechtsdeurwaarders die een overeenkomst met Modero hebben gesloten waarbij er afspraken werden gemaakt over de regels die worden gebruikt bij het Modero One bemiddelingsplatform en de gerechtsdeurwaarders die dit niet hebben gedaan.

De gerechtsdeurwaarders met wie we een overeenkomst sloten omtrent het Modero One bemiddelingsplatform zijn akkoord dat de vordering die zij ten opzichte van u hebben zal worden toegevoegd aan uw uniek dossier. Deze gerechtsdeurwaarders kunnen kennis nemen van de globale stand van uw dossier en ze worden op de hoogte gebracht van alle relevante wijzigingen in uw dossier.

De gerechtsdeurwaarders met wie we geen overeenkomst hebben afgesloten, verwittigen we van het feit dat wij voor u een uniek dossier zullen opstarten. Deze gerechtsdeurwaarders hebben de keuze om hun vordering al dan niet toe te voegen aan uw uniek dossier.  Wanneer zij hun vordering toevoegen aan uw uniek houden wij hen op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot deze vordering.

Van belang is nog te weten dat gerechtsdeurwaarders hun ambt uitvoeren op basis van een territoriale bevoegdheid. Dit betekent dat een gerechtsdeurwaarder zijn ambt enkel kan uitvoeren in zijn/haar gerechtelijke arrondissement. Indien de betrokkene woonachtig is buiten deze regio dan dient de gerechtsdeurwaarder beroep te doen op een territoriaal bevoegde collega.
 
D. Doorgifte aan schuldhulpverleners
Voor de uitoefening van de doelstellingen van het Modero One bemiddelingsplatform worden er ook persoonsgegevens doorgegeven aan schuldhulpverleners. Daarin moet een onderscheid worden gemaakt tussen schuldhulpverleners die een protocol met Modero hebben gesloten waarbij er afspraken werden gemaakt over informatie-uitwisseling bij personen die schuldhulpbehoevend zijn. Daarnaast zijn er ook schuldhulpverleners waarmee Modero geen protocol afsloot.

Wanneer Modero een protocol heeft afgesloten met een bevoegde schuldhulpverlener zal zij alle relevante informatie aan deze schuldhulpverlener over uw financiële situatie en eventueel uw leefsituatie doorgeven. Zo zal bijvoorbeeld het OCMW op basis van deze informatie kunnen beslissen welke vorm van steun zij kan geven wanneer zij dat gepast acht. Het doel van deze doorgifte van relevante persoonsgegevens is dan ook om een passende oplossing uit te werken. Deze schuldhulpverleners hebben dan ook een volledige toegang tot uw dossier en kunnen dit steeds raadplegen om de actuele stand van zaken en de evolutie van het dossier te kennen.

Wanneer Modero geen protocol heeft afgesloten met een bevoegde schuldhulpverlener zal zij deze schuldhulpverlener enkel meedelen dat u het Modero One bemiddelingsplatform heeft aangezocht om geholpen te worden met betrekking tot uw financiële situatie. Wij bezorgen dan de door u opgegeven naam, voornaam, e-mailadres en gsm-nummer aan het OCMW van uw gemeente. Dit OCMW kan u dan vrijblijvend uitnodigen of contacteren.

E. Doorgifte aan andere verwerkers
Voor deze partijen gelden strikte contractuele afspraken opgenomen in een verwerkingsovereenkomst en gelimiteerd tot een specifieke verwerking. Voorbeelden hiervan zijn de slotenmaker en het vertaalkantoor.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Modero mag uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze werden verzameld.

Echter om haar wettelijke verplichtingen na te komen bewaart Modero de gegevens, die dienen als bewijs bij geschillen, voor maximaal 10 jaar na de beëindiging van de opdracht. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

6. Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U kan zich richten tot privacy@modero.be om uw onderstaande rechten uit te oefenen.
Bij de aanvraag vraagt Modero om de identiteit van de aanvrager te bewijzen alvorens Modero de gevraagde gegevens overmaakt.

A. Uw recht van inzage.
U heeft het recht om op ieder ogenblik van Modero te vernemen of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden, en zo ja om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers;
 • het bewaartermijn of de criteria ter bepaling van het termijn;
 • het bestaan van uw rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de bron van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

U heeft ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens.

B. Uw recht op verbetering van persoonsgegevens.
U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.
Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoekt Modero hoe dan ook om elke wijziging te melden, zoals een verhuis, de wijziging van je e-mailadres of telefoonnummer.

C. Uw recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’).
U heeft het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • U trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de (verdere) verwerking.

D. Uw recht op beperking van de verwerking.
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien bijvoorbeeld één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die Modero in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan.

E. Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan Modero, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

F. Uw recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om op grond van een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Modero of in kader van het algemeen belang. Modero zal de verwerking van deze persoonsgegevens staken, tenzij Modero dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

7. Hoe kan u Modero contacteren?

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer via privacy@modero.be.

8. Wie is de toezichthoudende autoriteit?

De toezichthoudende autoriteit is de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Voor bijkomende informatie kan u de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be raadplegen. U kan de gegevensbeschermingsautoriteit bereiken via volgende contactgegevens:  

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Mail:  contact@apd-gba.be

Indien u een klacht wenst neer te leggen die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens kan u een standaard klachtenformulier bekomen via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

9. Aanpassingen aan het privacybeleid

Modero kan dit privacybeleid van Modero One van tijd tot tijd wijzigen. Modero nodigt u dan ook uit steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (www.modero-one.be/nl/privacybeleid).